اولین ماهنامه – بهار 1401

اولین ماهنامه ستاد مرکزی مدارس مسجدمحور که در بهار 1401 منتشر گردیده است. هیات تحریریه این ماهنامه جنابان آقای محمد پیرهادی، مهدی شادمانی، علی عاشوری و آقای محمد آقامحمدی هستد. صاحب امتیاز این ... ادامه مطلب