دکتر محسن منصوری

دکتر منصوری، در حاشیه بازدید از غرفه مدارس مسجد محور: مسجد، مکان تعلیم و تربیت است. من با این طرح بسیار موافقم و میدانم مدارس مسجد محور بسیار خوبی داریم. این طرح باید اولویت ما باشد.

X