دکتر قاضی زاده هاشمی

دکتر قاضی زاده در بازدید از غرفه مدارس مسجد محور: ما خیلی با این نظام آموزش و پرورش فعلی مشکل داریم! محتوای دوره دبیرستان اصلا مناسب نیست و باید حذف شود. نظام رسمی آموزش کشور زیر بار این تغییرات نمی رود.

X