دکتر علی عبدالعالی

بچه‌های مسجدمحور مطمئن باشند خروجی‌هایشان را ما پخش می‌کنیم. من قول می‌دهم حداقل از شبکه آموزش کارهای خوب شما را پخش کنم.

X