مسجد به عنوان پایگاه فعالیت‌های محلۀ با مسائل و مشکلات واقعی دست به گریبان است که معمولا به دلیل نبود نیروی انسانی پرانگیزه، این امورات به سرانجام نمی‌رسد. در حالی که اگر مسجد بتواند نوجوانان و جوانان محل را در اختیار داشته باشد، بسیاری از این مشکلات قابل حل خواهند بود. مدرسه مسجدمحور بستر مناسبی است تا این پیوند بین نوجوانان و مسجد شکل گیرد و نوجوانان بازوهای اجرایی مسجد در برظرف کردن نیازهای محله شوند و هم آنان با برطرف کردن این مسائل، اعتماد به نفس و شخصیت خود را بسازند و در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، مهارتی و دانشی رشد کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!