تجربه نگاری مدرسه های مسجد محور

چکیده
پژوهش حاضر از نوع کیفی، با شیوه توصیفی تحلیلی است که ابزار گردآوری اطلاعات آن، روش مصاحبه باز و نیمه ساختاریافته بوده، بر اساس الگوی »SWOT« صورت گرفته است. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش ها است که اساساً مدرسه مسجد محور به چه مدرسه ای می گویند، دارای چه ویژگی ها و فعالیت هایی است و نقطه قوت ها، نقطه ضعف ها، چالش ها و فرصت های پیش روی این نوع مدرسه کدام است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این الگو با توجه به اینکه در ابتدای راه است، دارای نقطه قوت ها و نقطه ضعف هایی است که می توان با تقویت نقطه قوت ها و زدودن نقطه ضعف ها، تا اندازه زیادی به رواج و گسترش آن کمک کرد. گفتنی است، طرح مدارس مسجد محور دارای چالش ها و فرصت هایی پیش روی خود است که می توان با تبدیل چالش های آن به فرصت ها و همچنین استفاده از فرصت های آن در پیشبرد هرچه بهتر این مدارس و گسترش آن در سطح کشور کوشید.

(مطالعه موردی: مدرسه مسجد محور یاوران ولایت قم)
امید نیک داد * کریم خان محمدی**

دوفصلنامه علمی _ ترویجی مطالعات معنوی
سال 9، بهار و تابستان 1399 ، شماره 29 ، صص 60 – 27.

دانلود مقاله: مسجد محور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *