دومین ماهنامه ستاد مدارس مسجد محور در تابستان 1401 منتشر گردیده است. هدف از انتشار ماهنامه رسمی مدارس مسجد محور، همگرایی جریان تعلیم و تربیت مسجد محور و اطلاع رسانی فعالیت های ستاد مرکزی و مدارس مسجد محور می باشد. صاحب امتیاز ماهنامه، ستاد مردمی مدارس مسجد محور و مدیرمسئول و سردبیر، آقای محمد پیرهادی، معاونت علمی و راهبردی ستاد مرکزی می باشد. این ماهنامه با نظارت ستاد مردمی مدارس مسجد محور تهیه و منتشر می شود. هیات تحریریه، جناب آقای محمد پیرهادی، محمد اربابی و آقای مهدی شادمانی هستند. صفحه آرایی و ویراستاری این ماهنامه بر عهده آقای مهدی رضایی و طراحی جلد توسط آقای مهدی رحیمی می باشد. عکس و ویرایش بصری نیز بر عهده آقای محمدحسین عبداللهی بوده است. با تشکر از همه دوستانی که در تهیه و نشر این ماهنامه با مجموعه همکاری داشته‌اند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!